CONTRACTE DE LLOGUER

CONDICIONS DE LLOGUER

PROTECCIÓ DE DADES

EL CLIENT (l’arrendatari), amb totes les dades personals i del material llogat referenciat en la pàgina davantera d'aquest contracte reconeix que el material llogat es troba en perfecte ESTAT D'US I FUNCIONAMENT i que abans de l'entrega s'ha determinat la posició de reglatge de les fixacions de conformitat amb la norma ISO 11088. EL CLIENT ha informat la persona que l'ha atès, tant per ell personalment com pels demés membres del seu grup si escau, del seu pes, les seves condicions físiques, la seva condició d'esquiador i la seva edat, havent-se reglat les fixacions d'acord amb aquestes condicions.

El lloguer comporta el tractament de dades que inclouen informació sobre l' ARRENDATARI (persona que lloga el material), com un document identificatiu, la seva adreça de correu electrònic, número de telèfon, l' estat de les seves transaccions, els PRODUCTES llogats, la seva talla de calçat, pes i alçada. I aquest, dona el seu consentiment al formalitzar-lo.

L' ARRENDATARI reconeix i accepta aquests termes i condicions abans de procedir al pagament del LOGUER del material realitzat a la mateixa botiga on se li lliura el material. Les presents Condicions Generals de Lloguer estan referenciades a la pàgina davantera d’aquest contracte i han de ser consultades abans de realitzar la comanda. Es convida l' ARRENDATARI a llegir atentament les mateixes i a conservar-ne una còpia si s’escau. (_) Dono el meu consentiment al tractament de dades tal com estar exposat en aquest contracte.

ÚS DEL MATERIAL

El TITULAR PRINCIPAL D'UN GRUP es fa directament i personalment responsable de totes les obligacions assumides al present contracte, tant per la totalitat del material llogat, com per la responsabilitat personal que es pogués derivar pels altres membres del seu grup, sense perjudici del dret de repetició del CLIENT. Per tant, el titular principal d'un grup no podrà al·legar la responsabilitat d'un tercer en qualsevol supòsit de danys o altres per eximir la seva responsabilitat personal solidària amb tots els membres del grup i per la totalitat del material llogat i abans llistat.

CONDICIONS DE PAGAMENT

EI CLIENT CEDEIX en aquest acte a PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL les dades de la seva targeta bancària per tal de que siguin tokenitzades (anonimitzades) pel Servidor amb la finalitat d'ocultar-les, tot generant un token (codi) específic pel client i limitat en el temps. Per tant, PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL no emmagatzemarà en cap cas les dades bancaries de la targeta del CLIENT, sinó tant sols el token creat a tal efecte. Aquest token- que substitueix les dades sensibles de la seva targeta bancària per un codi numèric únic i personal-permetrà tant a PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL com al client dur a terme de forma segura virtual totes les operacions monetàries que formen l'objecte del present contracte. En aquest sentit, el CLIENT AUTORITZA a PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL per tal de què utilitzi el seu token a fi i efecte de què i sigui carregat en la seva targeta bancària el cost de reposició del material llogat pel cas que no es retorni a pel cas de pèrdua o robatori del mateix, quin import queda fixat en els preus de mercat aplicats per PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL Queda ben entès que en cas de què el material sigui robat al CLIENT per part d'un tercer, el CLIENT en serà l´únic responsable, quedant exonerada l'empresa PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL de tot cas de robatori i essent el CLIENT el que s'haurà de fer càrrec del preu del material no retornat. Així mateix, PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL queda autoritzada a utilitzar el token del CLIENT per tal de carregar en la seva targeta bancària, si s’escau, l'import corresponent als danys o desperfectes causats al material – El preu de reparació quedarà lliurement valorat per PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL no podent superar en cap cas el preu de substitució del material, i també el cost generat per qualsevol retard en el retorn del material llogat valorat segons les tarifes vigents. Queda ben entès que qualsevol retard en el retorn del material, encara que sigui una mitjà jornada, serà cobrat al CLIENT com un dia sencer de lloguer. El token cedit pel CLIENT tindrà una VALIDESA de 7 DIES posteriors a la durada del lloguer. A partir d'aquest moment, PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL no el podrà utilitzar per a les finalitats previstes al present contracte. Per tant, en cas de què, per qualsevol motiu que sigui, PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL no pogués carregar els imports corresponents als conceptes indicats més amunt, el CLIENT vindrà obligat a satisfer-los d'immediat.

DEVOLUCIÓ MATERIAL I DANYS

En el cas de que el CLIENT volgués RETORNAR ANTICIPADAMENT el material llogat per condicions climatològiques, de salut o altres encara que de força major, PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL no vindrà obligada a retornar cap import al CLIENT, encara que hagi retornat el material anticipadament. EI CLIENT serà l'ÚNIC EXCLUSIU RESPONSABLE dels danys que es causin al material llogat durant la vigència del lloguer o dels danys, lesions o perjudicis que causi l'activitat que desenvoluparà amb el material llogat, tant a ell, com a tercers. El CLIENT assumeix i accepta que l'activitat d'esports de neu que desenvoluparà amb el material llogat pot suposar riscos de lesions o altres més greus, assumint plenament de forma personal els dits riscos i exonerant de total responsabilitat a l'efecte a l'empresa PIC NEGRE, SA i SHUSSKI, SL. En qualsevol cas de disputa, el CLIENT accepta sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels Tribunal Andorrans

EI CLIENT-

Nom i Cognoms:

DNI-Passaport:

Data:

Signatura:

ES/FR/ENG- www.shusski.com / www.picnegre.com